PURCHASE TO PAY

Wij helpen organisaties met digitale transformatie en procesoptimalisatie van purchase to pay.

TECHNOLOGIE

Wij gebruiken verschillende cloud-oplossingen die passen bij omvangrijker organisaties.

TECHNOLOGIE

Wij werken met verschillende P2P oplossingen die koppelen met toonaangevende ERP systemen.

Training voorwaarden

Begrippen

Opdrachtnemer: ICreative
Training: De training die door opdrachtnemer wordt aangeboden.
Deelnemer: De persoon die zich heeft ingeschreven voor de training, en (die namens een organisatie) bevoegd is een overeenkomst aan te gaan.

Artikel 1. Inschrijving

1.1. Inschrijving voor een training geschiedt door middel van het inschrijfformulier op de website van opdrachtnemer.
1.2. Opdrachtnemer stuurt deelnemer een bevestiging van de inschrijving per mail, waarna er sprake is van een overeenkomst tussen opdrachtgever en deelnemer.

Artikel 2. Trainingsinformatie

2.1. Om didactische redenen wordt voor een open-inschrijving training het maximum gesteld op 12 deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum stelt opdrachtnemer aan diegenen die als laatste hebben ingeschreven, een alternatieve datum voor.
2.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een training, waarvoor onvoldoende inschrijvingen zijn af te gelasten. Aan deelnemers die zich al hebben ingeschreven, biedt opdrachtnemer een alternatieve mogelijkheid aan.
2.3. Opdrachtnemer stelt al het redelijke in het werk om trainingen doorgang te laten vinden. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk indien de geplande training geen doorgang vindt om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen.
2.4. Trainingstijden worden expliciet vermeld in de trainingsbeschrijvingen.

Artikel 3. Facturering en Betaling

3.1. De actuele tarieven staan vermeld op de website van opdrachtnemer.
3.2. Alle genoemde tarieven zijn altijd exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar tarieven aan te passen, tenzij het tarief reeds schriftelijk aan deelnemer is bevestigd.
3.4. Opdrachtnemer factureert uiterlijk twee weken voor aanvang van de training dan wel direct na bevestiging middels een email bericht naar het opgegeven e-mailadres.
3.5. Deelnemer dient betaling vooraf en uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen.
3.6. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur volgens de hier vermelde condities, en verschaft bij inschrijving alle benodigde gegevens welke opdrachtnemer op de factuur dient te vermelden.
3.7. Indien deelnemer de factuur niet zelf betaald, dan dient hij/zij de digitale factuur door te sturen naar de afdeling die voor betaling zal zorgdragen.
3.8. Deelnemer kan alleen dan aan de training deelnemen indien betaling volledig is voldaan.

Artikel 4. Annuleringen

4.1. De overeenkomst kan alleen schriftelijk of per mail worden opgezegd.
4.2. De overeenkomst kan kosteloos 14 dagen voor aanvang van de training de overeenkomst worden opgezegd. Indien de training reeds is betaald, en geen gebruik wordt gemaakt van een door opdrachtnemer aangeboden alternatief, dan wordt 100% van het factuurbedrag gerestitueerd.
4.3. Indien deelnemer tussen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang van de training de overeenkomst opzegt, dan dient 50% van het factuurbedrag te worden voldaan. Indien de training reeds is betaald, dan wordt 50% van het factuurbedrag gerestitueerd.
4.4. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training, of zonder annulering, is deelnemer verplicht het volledige factuurbedrag te voldoen. Indien de training reeds is betaald, vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 5. Klachten

5.1. Klachten dienen schriftelijk of per mail te worden gemeld aan opdrachtnemer.
5.2. Opdrachtnemer neemt klachten serieus en gaat in overleg op zoek naar een passende oplossing.
5.3. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk binnen de grenzen van aansprakelijkheid en billijkheid, doch uiterlijk tot een maximum van het factuurbedrag.